Baneudvalg

Baneudvalg

Oktober 2019

Information fra Baneudvalget

Vi synes vi er kommet rigtig godt igennem året og står nu med en bane i meget høj standard, men der er stadigvæk mange ting vi ønsker gennemført for at gøre banen endnu bedre og nemmere at holde. Her i efteråret har vi samlet op på ønskerne og arbejdet med en nødvendig prioritering af ønskerne. En prioritering, der er nødvendig, både af økonomiske og arbejdskrafts mæssige grunde.

Vi har flere Tee-steder, der trænger til at blive rettet op. Her har vi valgt Tee-18-50 som første prioritet, og Tee-10-59 som anden prioritet. Tee-18-50 er allerede anlagt og vil være spilleklar i april 2020. I mellemtiden spilles fra Tee-18-41, uden at dette har indflydelse på handicap.
Ved Tee-10-59 vil der blive ryddet op, ved at blomsterbedet fjernes og to popler fælles, så der bliver udsyn til Tee-10-50 og gangstierne, så vi undgår ulykker.

Vores bunkers er ikke kun en ulempe for spillere, men er også pasningsmæssigt ressourcekrævende. Det er derfor vigtigt at vurdere om vores bunkers er som vi ønsker.
Den bageste, venstre greenbunker på hul 16 er anlagt med en lille tunge, der umuliggør rivning med maskine. Det er ved at blive ændret ved at jord fra bakken ved bunker bruges som opfyld af denne tunge.
Vi har planer om at nedlægge to bunkers, nemlig bunker bag green 17 (hvilket vil give mulighed for etablering af back-tee på hul 18), samt bageste venstre greenbunker på hul 18, hvor der stort set aldrig kommer spillere.

Flere af vores søer, særligt søen ved hul 14, trænger til oprensning. Vi er i dialog med kommunen om tilladelse hertil, samt om rådgivning til hvordan man bedst gennemfører en oprensning. Der er rigtig mange meninger om dette.

Via indlæg på portalen ”Golfspilleren i Centrum” samt kommentarer direkte fra gæster, må vi konstatere, at der er problemer med at finde den rigtige vej rundt på banen. Det skal vi naturligvis have rettet. Der er udarbejdet en plan for forbedret skiltning, og dette projekt forventes gennemført hen over vinteren.

Til slut skal projektet med ny skov ved hul 8 – 3 – 5 omtales. Projektet er godkendt og vi er i gang med at klargøre arealet til jord behandling. Udplantningen af træerne vil finde sted fra medio november og året ud. I forbindelse hermed er det klubbens opgave at etablere indhegning af de nye skovarealer, så råvildt og harer ikke ødelægger træerne. Vi har som tidligere annonceret hårdt brug for frivillige til dette projekt. Har du tid og lyst til en indsats nogle dage, kontakt venligst Peter Müller, der koordinere arbejdet.

Med vores ambitioner for banen er det nødvendigt med aktiv medvirken fra alle spillere til at beskytte banen bedst muligt. Der skal rettes nedslagsmærker, der må ikke køres med trolley på forgreens og bilerne skal naturligvis holdes langt væk fra greens og forgreens. Vi må hjælpe hinanden med disse hensyn, det er trods alt vores fælles anlæg.


Ole Lund-Hermansen
Baneudvalgs formand

-----

FÆLLES ARBEJDSDAG (-WEEKEND)

LØRDAG DEN 6. OG SØNDAG DEN 7. APRIL 2019 KL. 09.00

HAR DU LYST TIL AT GIVE ET NAP MED - EN AF DAGENE ELLER BEGGE - SÅ MØD OP I KLUBHUSET. DER ER OPGAVER PÅ BANEN OG OMKRING KLUBHUSET.

VI GLÆDER OS TIL AT SE RIGTIG MANGE HER INDEN GOLFEN TAGER OVER. VI VIL GERNE HAVE EN BANE AT VORE AREALER OG LOKALER PRÆSENTERER SIG GODT FOR MEDLEMMER OG GÆSTER.

NÅR VI ER FÆRDIGE GIVER KLUBBEN EN BID BRØD OG EN TÅR AT DRIKKE.

DU KAN SKRIVE DIG PÅ LISTEN I MELLEMGANGEN ELLER TILMELDE DIG VED AT RINGE ELLER SKRIVE TIL ULLA – 5482 8080 / golf@storstroemmen.dk

---

28. November  2018 

Kære medlemmer af Golfklubben Storstrømmen,

Som I har hørt om flere gange er klubbens drift og banens standard baseret på en ikke ubetydelig frivillig indsats. Vi håber med denne henvendelse, at få flere til at melde sig til en opgave.

Mange har udtrykt usikkerhed om, hvad opgaverne indebærer, hvorfor vi har udarbejdet vedhæftede beskrivelse af fem forskellige opgaver, som man kan melde sig til på lister opsat i klubhuset.

Der vil til alle opgaver være hjælp til organisering og nødvendig instruktion.

Vi tror også, at det at medvirke som frivillig bidrager til det sociale sammenhold, og som en beskeden modydelse for den frivillige indsats vil der i august blive afholdt en ”frivillig” turnering med efterfølgende spisning og fri bar. Lad os håbe på rigtig mange til den fest!

Banen tilhører os alle, lad os i fællesskab gøre den til landsdelens bedste!

På baneudvalgets vegne

Ole Lund-Hermansen

Formand for baneudvalget,

Tlf. +45 2012 0409

E-mail: olhmobil@gmail.com 

 

Link til opgavebeskrivelse 

 -------

26. Marts 2018

FÆLLES ARBEJDSDAG

LØRDAG DEN 7. APRIL KL. 09.00 

HAR DU LYST TIL AT GIVE ET NAP MED DENNE FORMIDDAG SÅ MØD OP I KLUBHUSET. DET KAN VÆRE OPGAVER PÅ BANEN ELLER OMKRING KLUBHUSET.

NÅR VI ER FÆRDIGE GIVER KLUBBEN EN BID BRØD OG EN TÅR AT DRIKKE.

DU KAN SKRIVE DIG PÅ LISTEN I MELLEMGANGEN ELLER TILMELDE DIG VED AT RINGE ELLER SKRIVE TIL ULLA –

5482 8080 / golf@storstroemmen.dk

BESTYRELSEN

GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN

 

22. marts 2018 

BANEUDVALGET HAR FÅET NY FORMAND. 

OLE LUND-HERMANSEN blev på generalforsamlingen valgt til klubbens bestyrelse. Ole har samtidig overtaget posten som formand for baneudvalget. Ole appelerer til medlemmerne. Har du ideer, kommentarer, kritik o.a., så kontakter du Ole direkte. 

Ole Lund Hermansen

AKTUELT FRA BANEUDVALGET

KØREVEJE.
For at imødekomme de mange ønsker om at kunne benytte golf-carts mest muligt året rundt, har baneudvalget besluttet at etablere en køresti, der dækker alle 18 huller. Stien vil blive markeret ved slåning som semirough i rough-området, og vil blive så bred, at belastningen fra bilerne ikke ødelægger mulighederne for at kunne spille fra stien, der spillemæssigt ikke ændrer status (rough). Der er udarbejdet kort over placeringen af kørevejene, og disse kort vil forefindes på opslagstavlen samt i hver af klubbens køretøjer. Kort til eget køretøj kan fås ved henvendelse i sekretariatet.
Der vil stadigvæk være tre scenarier for kørsel: 
1. Kørsel med golf-carts vil være helt forbudt. Dette vil forekomme under dårlige vejrforhold over længere tid, og vil blive annonceret
på opslagstavlen og hos Golfbox. 
2. Kørsel med golf-carts er kun tilladt på kørevejene. Det vil være tilfældet når fairways ikke kan bære kørsel med golf-carts. Vær opmærksom på, at kørevejene i nogle tilfælde er placeret relativ langt fra fairways. Vi vil løbende evaluere, om dette kan forbedres.
3. Kørsel med golf-carts er tilladt på fairways. Dette vil forsøge at sikre mest muligt, men må opfordre til, at der ikke køres tæt pågreens.Opslag i klubhus og på Golfbox vil fortælle hvilke af ovennævnte scenarie, der aktuelt er gældende.


PROPNING AF GREENS. 

Vi har i Baneudvalget besluttet at følge rådgivning fra Dansk Golfunion med propning af greens. For at dette arbejde kan gennemføres hurtigt og rationelt vil vi på udvalgte dage lukke ni af banens huller. De planlagte lukningsdatoer (forbehold for vejret) vil blive annonceret på opslagstavlen og på Golfbox i god tid.Vi vil sikre, at lukningerne bliver fordelt over forskellige ugedage. Vi arbejder på, at de enkelte medlemmer, der måtte ønske det, kan få tilsendt e-mail-besked om sådanne arbejdsdage. 

 

BANEUDVALGET

 

20. december 2017 

200 Skærm-elm plantes inden jul. Golfklubben Storstrømmen yder ekstra indsats for det bynære miljø.

I samarbejde med Skov- og Landskabsingeniørfirma Thyge Andersen, skovfoged Thyge Andersen planter Golfklubben Storstrømmen mere end 200 skærm-elm inden jul. 
 
Skærmelm er en særlig art af elmetræer der er resistente overfor elmesyge og Golfklubben Storstrømmen vil gerne gøre en særlig indsats for at bevare de karakteristiske træer, som på grund af elmesyge er døde i tusindtal de seneste år. 
 
Igennem de seneste år har Golfklubben Storstrømmen blandt andet samarbejdet med Vejdirektoratet og Guldborgsund Kommune og lavet flere fælles miljøprojekter. 
 
Et af de mest markante tiltag har været etableringen af flere skovnære vandhuller i samarbejde med biolog Anita Pedersen fra Guldborgsund Kommune. 
Anita Pedersen har specielt været begejstret for etableringen af vandhullerne på golfbanen, idet de helt sikkert er med til at sikre de truede løvfrøer som næsten er uddøde på Falster. Allerede i år har resultaterne af arbejdet kunne ses og det er  kun de første frugter af det miljøarbejde som Golfklubben Storstrømmen har udført de seneste år. 
 
Natur- og miljøarbejdet er en vigtig indsats for enhver golfklub. Nogle investeringer giver direkte afkast i form af besparelser på både den korte og lange bane. Men ved langt de fleste initiativer skal afkastet ses i form af bedre oplevelser for medlemmer og gæster. Samtidig kan det være med til at skabe bedre rammebetingelser for den enkelte klub ved et tættere samarbejde med den lokale kommune, naboer, lokale interesseorganisationer og andre myndigheder, siger Jim Staffensen, formand i Dansk Golf Union.
 
Arbejdet vil fortsætte i fremtiden da Golfklubben ønsker at være et rekreativt bynært forbillede for andre golfklubber.
 
Yderligere informationer: 
Baneudvalget: Ole Lund-Hermansen, olhmobil@gmail.com, T +45 2012 0409

 

 

Skaermelmifolketidende

 

16. november 2017 

RESPEKTER VINTERREGLER 

Vi må bruge TEE-steder. Brug forreste 1/3 del af tee-stedet, så skåner vi den bageste del. 
Oplæg på fairway (ikke tee). 
Læg turf på plads. 
Rette nedslagsmærker på greens. 
Ingen biler på banen. 
GÅ altid udenom greenbunkers på vej til næste tee.
Altså ikke trække vogne forbi green mellem bunker og green. 
I frostvejr spilles til vintergreen.

God Tur!

 

28. juni 2017 

Vi har i dag tilmeldt klubben til "Danmarks bedste golfhul" arrangeret af DGU og Golf.dk. 

Efter en afstemning blandt klubbens medlemmer faldt valget på HUL 17. 

Her følger klubbens beskrivelse: 

HUL 17, Par 3, Index 14. 

Tee 59 - 136 meter
Tee 54 - 136 meter
Tee 50 - 125 meter
Tee 41 - 94 meter.

Hul 17 er karakteriseret ved et højt beliggende, stort teested, hvorfra du har et fantastisk view ud over hullet og søen der snoer sig ind foran greenen. Hullet har index 14. Udfordringen for gennemsnitsspilleren er at flyve bolden over vandet og over en bunker som er placeret mellem sø og green. Greenen ligger på tværs og fylder 32 m i bredden og 14 m i dybden. Husk at nyd den flotte udsigt og det rige dyre- og fugleliv, søen er kendt for sine flotte åkander. Hul 17 er dér, hvor spillerne oplever matchen spidse til og mange hulspilsmatcher afgøres på hul 17.  

HUL17 Signaturhul Web

 

24. maj 2017 

Vi har den store glæde af have en stor DGU turnering for seniorer den 10 og 11 juni. DGU har været på besøg og har rost vores bane, da standarden var høj.

Vi skal forsætte med at klippe og vi har derfor kun tid til mindre justeringer af pæle, teesteder o.l.
Vi har en del kløver, bellis og mælkebøtter på fairway og semirough.
Vejret har endelig været med os og blæsten lagt sig. Vi har nået at sprøjte på fairway m.m. indenfor de sidste par dage.

Hvis ukrudtsmidlet skal virke optimalt må vi ikke klippe 2-3 dage efter. Efter 4-6 uger vil vi kunne se resultatet af vores anstrengelser.

20. maj 2017 

 

Arbejdsdag 2017 (1)