Vedtægter

GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN

V E D T Æ G T E R  - PRINTVENLIG VERSION


1. Navn og formål
Klubbens navn er ”GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN”. Klubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Klubbens formål er at udbrede kendskabet til golf og at forestå driften af golfbane med dertil hørende idrætslige aktiviteter, så klubbens medlemmer kan udøve spillet under de bedst mulige forhold. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 

2. Medlemskab
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

3. Kontingent, indskud og erhvervelse af aktie i Golfanlægget Storstrømmen A/S.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:

1. Aktive juniorer I (til og med 15 år)
2. Aktive juniorer II (16 – 18 år)
3. Aktive ynglinge (19 – 21 år)
4. Aktive ungdomsmedlemmer (22 – 25 år)
5. Flexmedlemskab: Aktive ungdomsmedlemmer (26-30 år) under uddannelse med ”studiekort” eller ”bevis for lærlingeuddannelse”. Medlemskabet giver fri spilleret på Golfklubben Storstrømmens anlæg. Medlemskabet giver ikke ret til brug af klubbens rabatordninger med andre klubber. 
6. Aktive seniorer fra 26 år
7. Flexmedlemskab: Aktive seniormedlemmer, der har været fuldgyldigt ungdoms- eller seniormedlem i mindst 3 år, og som nu har bopæl uden for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner. Medlemskabet giver fri spilleret på Golfklubben Storstrømmens anlæg. Medlemskabet giver ikke ret til brug af klubbens rabatordninger med andre klubber.
8. Flexmedlemskab: Aktive seniormedlemmer, hvor der betales green-fee ved spil på Golfklubben Storstrømmens bane. Klubben træningsanlæg og par 3-bane kan anvendes frit. Medlemskabet giver ikke ret til brug af klubbens rabatordninger med andre klubber.
9. Aktive hverdagsmedlemmer. Efter den 1. april 2009 optages der ikke medlemmer i denne kategori. 
10. Langdistancemedlemmer.
11. Prøvemedlemmer.
12. Passive medlemmer.

Aktive medlemmer, bortset fra flexmedlemmer, juniorer, ynglinge, ungdomsmedlemmer, langdistancemedlemmer og prøvemedlemmer skal ved indmeldelse erhverve aktie i Golfanlægget Storstrømmen A/S, minimum nominel DKK 4.000 eller på anden måde disponere over en til en sådan knyttet spilleret. Aktien skal påtegnes medlemmets navn.
Ved overgang fra ungdomsmedlemskab til aktivt seniormedlemskab skal der erhverves aktie eller tilknyttet spilleret til aktie i Golfanlægget Storstrømmen A/S. Ved overgang fra prøvemedlem til aktivt medlemskab skal ligeledes erhverves aktie eller tilknyttet spilleret til aktie i Golfklubben Storstrømmen A/S, bortset fra overgang til senior-flex-, junior-, ynglinge- eller ungdomsmedlemskab. Tilknyttet spilleret til aktie opnås, når der ved indmeldelse vælges ”Senior gruppe 1” med normal kontingentbetaling. Når et medlem har haft medlemskabet i ”Senior gruppe 1” i 10 år, udleveres A-aktie i GolfanlæggetStorstrømmen på nom. DKK 4.000, og medlemmet overgår til ”Senior gruppe 2”. Medlemmer i ”Senior gruppe 2” er aktionærer, der ejer minimum en A-aktie i Golfanlægget Storstrømmen A/S på nom. DKK 4.000. Til hver aktie er tilknyttet spilleret. Medlemmer i ”Senior gruppe 2” har et medlemskab til et kontingent med 7 % rabat af normal kontingentbetaling. Medlemmer i ”Senior gruppe 3” er aktionærer, der ejer minimum 5 A-aktier på hver nom. DKK 4.000 eller en B-aktie på nom. DKK 20.000 i Golfanlægget Storstrømmen A/S. Hver aktionær har en til aktierne knyttet spilleret. Medlemmer i ”Senior gruppe 3” har et medlemskab til et kontingent med 35 % rabat af normal kontingentbetaling + 10 greenfee-billetter pr. år uden beregning. Klubben forpligter sig – om muligt – til at erhverve A-aktier i Golfanlægget Storstrømmen A/S på nom. DKK 4.000, der i antal svarer til antallet af medlemmer i ”Senior gruppe 1”. Aktive medlemmer og langdistancemedlemmer skal ved indmeldelsen betale et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamling. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til for et år ad gangen at undlade betaling af indskud helt eller delvis. Senior-flexmedlemmer, juniorer, ynglinge, ungdomsmedlemmer og prøvemedlemmer skal ikke betale indskud. Prøvemedlemmer skal betale indskud ved overgang til et andet aktivt medlemskab, bortset fra overgang til junior, ynglinge- eller ungdomsmedlemskab. Indehavere af aktier erhvervet før 20. maj 1994 er fritaget for betaling af indskud ved første udnyttelse af aktiens spilleret. Aktier erhverves gennem bestyrelsen, der ligeledes forestår opkrævning af indskud og kontingenter. Indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Ved udmeldelse sælges aktier gennem klubbens bestyrelse, der fører tidsprioriteret liste over sælgere og formidler forbindelse til nye medlemmer. Afregning af et salgsprovenu kan først forventes, når der er fundet en køber til den eller de aktier, der er udbudt til salg. Kontingentrestancer udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen der betalt. 

4. Udmeldelse og overgang til medlemskategori med lavere kontingentbetaling.
Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til et kvartals udløb. Såfremt indmeldelse atter ønskes inden for et tidsrum af ét år fra udmeldelsesdagen, skal der betales kontingent fra udmeldelsestidspunktet. Overgang til en medlemskategori med lavere kontingentbetaling skal ligeledes ske mindst 3 måneders
varsel til et kvartals udløb. Ønsker medlemmet inden for et tidsrum af ét år fra overgangen at overgå til en medlemskategori med højere kontingentbetaling, skal det højere kontingent betales med virkning tilbage fra den første overgang. Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde (fraflytning og lignende) at dispensere herfra. 


5. Generalforsamlingen.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Guldborgsund kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved opslag i klubhuset og på
www.storstroemmen. Medlemmerne gives samtidig besked ved anvendelse af Golfbox.
Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år fremlægges i klubhuset senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettigede er aktive medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse
skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamling føres en protokol, som skal underskrives af dirigenten.

6. Dagsorden for ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra Ordens- og regeludvalget.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og evt. indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1. og 2. suppleant.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den. 15. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. 


7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 4 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem over 18 år. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling. I tilfælde af yderligere vakance kan bestyrelsen supplere sig selv til næste generalforsamling, Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben har ret til at udpege indtil to medlemmer til at repræsentere klubben i Golfanlægget Storstrømmen A/S’s bestyrelse.

8. Daglig ledelse
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Bestyrelsen fastsætter betaling for skabsleje og øvrige ydelser m.v. I samråd med en eventuel kantinebestyrer fastsættes endvidere priserne på drikkevarer mv., der sælges i klubhuset. Bestyrelsen nedsætter et ordens- og regeludvalg samt andre udvalg efter behov. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og godkender udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 


9. Regnskabsåret.
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


10. Spillet.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of Sct. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmers handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapmatcher sker iht. de af DGU fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt bestemmelser, som er nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Den ekskluderede kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.


11. Klubbens opløsning.
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold og fordelingen af en eventuel formue, der skal anvendes til almenvelgørende/-nyttige formål.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. februar 2016

Henrik Roed Hansen
Glen Polano
Lis Schütt
Ole Johansen
Arne Jørgensen
Carsten Kragh
Michael Tambour